ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Καλογεράς Διονύσιος, Λιοσάτου Εβίνα

Καλογεράς Διονύσιος, Λιοσάτου Εβίνα

Advertisements

H εικαστική τέχνη ως εργαλείο στη διδασκαλία των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Οι κλασσικές μορφές διδασκαλίες των φυσικών επιστημών βασίζονται στο τρίπτυχο-βάση των επιστημών αυτών: παρατήρηση, πείραμα, επαλήθευση κάνοντας χρήση εκτεταμένης εργαστηριακής πρακτικής ανάλογα με το γνωστικό πεδίο που πρόκειται να διδαχθεί.

Στις κλασσικές πρακτικές διδασκαλίας των ανθρωπιστικών επιστημών, οι γνώσεις που πρόκειται να διδαχθούν βασίζονται σε χρονικά εξαρτημένα γεγονότα που δημιουργούν ένα περιγραφικό τρόπο αποτύπωσης του αντικείμενου. Αυτά τα στοιχεία στην συνέχεια αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και τη διαμόρφωση άποψης στην οπτική του θέματος.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει τα στοιχεία και τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη χρήση των εικαστικών τεχνών ως εργαλείο διδακτικής στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η εργασία δομείται σε 2 κύρια μέρη: ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό μελέτης περίπτωσης.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που δομούν τα κλασσικά πρότυπα διδασκαλίας των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών με έμφαση στους περιορισμούς και τις παραδοχές. Τα στοιχεία που στηρίζουν τις επισημάνσεις αυτές βασίζονται σε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική αποτίμηση των μέχρι σήμερα ευρημάτων. Στη συνέχεια μελετώνται οι εικαστικές τέχνες ως εργαλείο διδασκαλίας προκειμένου να αναδυθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οι γενικοί περιορισμοί.

Στο δεύτερο μέρος επιλέγονται 2 εικαστικά έργα κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου φυσικής και ανθρωπιστικής επιστήμης. Ένα έργο γλυπτικής και ένα πίνακας ζωγραφικής αποτελούν κατ΄ αντιστοιχία για τις δύο περιοχές επιστημών το αντικείμενο – εργαλείο για τη διδασκαλία.

Τελικά παρουσιάζονται συμπεράσματα με έμφαση κυρίως στους περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά την επιλογή των έργων και τη δόμηση της διδασκαλίας. Επίσης εκτιμάται ο βαθμός επιτυχούς κατανόησης των αντικειμένων από τους μαθητές.

Advertisements