ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Μαγαλιού Μαρία

Μαγαλιού Μαρία

Advertisements

Συνδιδασκαλία της έννοιας δύναμη και της έννοιας διάνυσμα με χρήση ιστορικών κειμένων

Τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη χρήση των Μαθηματικών στα μαθήματα Φυσικής, καθώς και τα ειδικά προβλήματα σχετικά με τις έννοιες  Δύναμη Διάνυσμα, αποτέλεσαν το έναυσμα για τον σχεδιασμό μιας σειράς μαθημάτων συνδιδασκαλίας των δύο εννοιών. Αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η ενότητα του πλαισίου των Μαθηματικών και της Φυσικής πραγματικά ενθαρρύνει την κατανόηση και των δύο θεματικών ενοτήτων. Έχει επίσης διαγνωστεί ότι ένα απτό φυσικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο  αναπτύσσονται μαθηματικές ιδέες, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικότερο από την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών σε ένα αφηρημένο περιβάλλον. Επιπλέον, μια ουσιαστική κατανόηση των μαθηματικών θεμάτων είναι προφανώς κρίσιμη για την υψηλή επίδοση σε εισαγωγικές σειρές μαθημάτων Φυσικής (Dunn 2000, Michelsen 2005).

Για να μπορούν οι μαθητές να εκπαιδευτούν, να καταστούν «εγγράμματοι» στον χώρο της Φυσικής πρέπει να έχουν πρόσβαση στις έννοιες και τα μοντέλα που υιοθετεί η Φυσική, καθώς επίσης και στις θεωρητικές ιδέες και συμβάσεις της επιστημονικής κοινότητας (Driver et.al 1998, σελ. 43). Πρέπει να γνωρίσουν ότι οι επιστημονικές έννοιες δεν είναι αντικείμενα που κάποιοι ερευνητές ανακαλύπτουν, αλλά αφαιρέσεις που ελεύθερα δημιουργεί η επινοεί η ανθρώπινη ευφυΐα για να περιγράψει με ακρίβεια τα φαινόμενα (Arons 1990 σελ. 56). Σημαντικός, επίσης,  παράγοντας στην προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές ιδέες αναπτύσσονται και αξιολογούνται, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τη σημασία της επικοινωνίας, της επανεξέτασης των ιδεών, τον προσωρινό χαρακτήρα των επιστημονικών ιδεών και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη δοκιμή και τον έλεγχο των ιδεών αυτών (Driver et.al 1998, σελ. 44).

Γι’ αυτό, στη διδακτική ακολουθία που σχεδιάστηκε έγινε χρήση πρωτότυπων κειμένων, τα οποία συνοδεύονται από μια σειρά ερωτήσεων. Έτσι με τη μελέτη ιστορικών κειμένων (συνοδευόμενων από βιογραφικά στοιχεία των επιστημόνων) που συνδέονται με τις προς διδασκαλίες έννοιες, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αφενός τις ιδέες μέσα από τις αυθεντικές πηγές, αφετέρου το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης των ιδεών αυτών.

Advertisements