ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Κλιματσάκης Παύλος

Κλιματσάκης Παύλος

Advertisements

 Ο Χέγκελ και οι εμπειρικές επιστήμες

Ο Χέγκελ παραλαμβάνει από τον Καντ την διάκριση ανάμεσα στις γνωστικές δυνάμεις της διάνοιας και του Λόγου και αποδίδει στην διάνοια τον κυρίαρχο ρόλο κατά τον σχηματισμό εμπειρικοεπιστημονικής γνώσεως. Ασκεί, ωστόσο, οξεία κριτική στις εμπειρικές επιστήμες, επειδή θεωρεί ότι οι επιστήμονες δεν έχουν συνείδηση του ότι οι γνώσεις, τις οποίες προσκομίζουν, είναι εμβαπτισμένες εντός ενός ανεπίγνωστου μεταφυσικόύ πλαισίου. Ο Χέγκελ επισημαίνει ως βαρύνουσα αδυναμία των εμπειρικών επιστημών το ότι προβαίνουν σε υποστασιοποιήσεις και διαμορφώνουν ένα μεταφυσικό υπόστρωμα για την φυσική πραγματικότητα, την οποία μελετούν, χωρίς να κατανοούν ότι η πραγματικότητα είναι κατ’ ουσίαν έννοια. Με βάση τα παράδειγματα, αφενός, της κριτικής του Χέγκελ στην έννοια της δυνάμεως στο πλαίσιο της νευτώνειας φυσικής και, αφετέρου, των υποστασιοποιήσεων που διαμορφώνονται σήμερα στο πλαίσιο της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων θα δείξουμε ότι η κριτική του Χέγκελ παραμένει έγκυρη, και ότι το επομένως η φιλοσοφία της φύσεως παραμένει ουσιώδης φιλοσοφική θεματική.

Advertisements