ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Καφετζόπουλος Κ., Κρητικού Ε., Μπισκετζής Ν.

Καφετζόπουλος Κ., Κρητικού Ε., Μπισκετζής Ν.

Advertisements

 Εκπαιδευτικοί-Ιστορία, Φιλοσοφία & Διδακτική ΦΕ: Εντυπώσεις από μια προσέγγισή τους 

Η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες όχι μόνο να έχουν βαθιά γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου αλλά να είναι επιπλέον εξοικειωμένοι με την ιστορική εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών, τις παλαιότερες θεωρίες και μοντέλα, τη σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας με το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο, το ρόλο του πειράματος στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, την επίδραση κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων όπως και ρόλο της ηθικής στην επιστήμη. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται από έναν εκπαιδευτικό επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό, όπως αποδεικνύεται από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, από τις επιστημολογικές απόψεις του. Αυτό έχει επίπτωση στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνει. Τη σημερινή εποχή, οι ιστορικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις των φυσικών επιστημών αποτελούν άμεσο ή έμμεσο στόχο των αναλυτικών προγραμμάτων διεθνώς: εμβάθυνση στην επιστημονική μέθοδο, πειραματικές προσεγγίσεις, διδασκαλία για τη «φύση της επιστήμης», σχέση επιστήμης και κοινωνίας.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αποφασίστηκε η διοργάνωση ενός Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική Φυσικών Επιστημών» που θα απευθυνόταν στους καθηγητές Δ/θμιας εκπαίδευσης. Η διοργάνωση αυτή έγινε εφικτή με τη συνεργασία των εξής φορέων: Περιφερειακής Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Τμήματος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης του ΕΚΠΑ. Σκοπός του συγκεκριμένου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ήταν οι ενεργοί εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το διπλό ρόλο που έχει η Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αφενός να αναδείξει την πολιτισμική, κοινωνική και φιλοσοφική διάσταση των ΦΕ και αφετέρου να επιτύχει εμβάθυνση στο περιεχόμενο των ΦΕ όπως και εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις διδακτικής των ΦΕ.

Σκοπός και στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας καθώς και να καταγράψει τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν ώστε να διευκολύνει μελλοντικές παρόμοιες δράσεις. Οι συγγραφείς της εισήγησης κατείχαν ένα προνομιακό σημείο θέασης των δρώμενων στο σεμινάριο. Αφενός ως μέλη της οργανωτικής επιτροπής αντιμετώπιζαν από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη τις τυχόν δυσκολίες που προέκυπταν, αφετέρου ως Σχολικοί Σύμβουλοι αποτελούσαν τα άτομα στα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις κρίσεις τους για το σεμινάριο. Στην παρουσίαση αυτή αναδεικνύονται αυτά ακριβώς τα στοιχεία όπως προσλήφθηκαν και επεξεργάστηκαν από τους συγγραφείς.

Advertisements