ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Κατσιαμπούρα Γιάννα

Κατσιαμπούρα Γιάννα

Advertisements

Αλχημεία και φυσική φιλοσοφία στο Βυζάντιο

Βασικό αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η συζήτηση ενός θέματος κατά πολλοίς ανεξερεύνητο ακόμη από την ιστορία των επιστημών: τη σχέση μεταξύ αλχημείας και φυσικής φιλοσοφίας στη βυζαντινή περίοδο.
Μέσα από τα έργα Βυζαντινών λογίων που ασχολήθηκαν τόσο με τη φυσική φιλοσοφία όσο και με την αλχημεία, στόχος είναι η προσέγγιση του ζητήματος  πώς η βυζαντινή φιλοσοφία, με πυλώνες την αρχαία ελληνική και τη χριστιανική παράδοση, συνδέθηκαν με την αλχημεία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν μια σειρά ερωτήματα, όπως π.χ. τι θεωρούνταν φυσικό και τι τεχνητό κατά τη βυζαντινή αντίληψη, τι δυνατότητα παρέμβασης στη φύση και μεταβολής της είχε ο άνθρωπος και άρα η επιστήμη, όπως και ποια ήταν η βασική θεωρητική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ γνώσης και τεχνικής.
Τέλος, πώς απαντάται το ερώτημα από τους Βυζαντινούς συγγραφείς σχετικά με τη θέση του ανθρώπου απέναντι στον φυσικό κόσμο που ήταν έργο και δημιουργία του Θεού, άρα και τι δυνατότητες γνώσης και παρέμβασης ήταν δυνατές και με ποιο σκοπό.

Advertisements