ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Σάλτα Κατερίνα et. al.

Σάλτα Κατερίνα et. al.

Advertisements

Σάλτα Κατερίνα, Λαμπριανάκη Χαρούλα, Μαυρικάκη Ευαγγελία: Διερεύνηση επιστημολογικών πεποιθήσεων σχετικών με τη Χημεία μαθητών Λυκείου

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά στην επιστημολογία μέχρι τη δεκαετία του ’50 προέρχεται από το χώρο της Φιλοσοφίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 η ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας και των επιστημολογικών πεποιθήσεων αποτελεί ένα τομέα με αυξανόμενο ενδιαφέρον και για τους ερευνητές της Εκπαίδευσης. Οι πεποιθήσεις που έχουν τα άτομα για τη γνώση και το «γνωρίζειν» και ο τρόπος με τον οποίο τέτοιες επιστημολογικές προκείμενες συνιστούν αλλά και επηρεάζουν τις γνωστικές διαδικασίες της σκέψης και των συλλογισμών τους είναι στο επίκεντρο αρκετών ερευνών.[1]

Η παρούσα εργασία περιγράφει έρευνα βασιζόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου των επιστημολογικών θεωριών βάσει του οποίου η προσωπική επιστημολογία είναι ένα είδος προσωπικής και ως ένα βαθμό συνεκτικής θεωρίας για τη γνώση και το «γνωρίζειν», η οποία περιλαμβάνει σύστημα επιμέρους διαστάσεων σημαντικά αλληλένδετων, ειδικών κατά γνωστικό τομέα και γενικών επιστημολογικών θεωρήσεων (οι οποίες, λιγότερο ή περισσότερο, επηρεάζονται από το πλαίσιο).1 Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις «κεντρικές» διαστάσεις της προσωπικής επιστημολογίας για τη φύση της γνώσης (τη δομή και τη σταθερότητα της γνώσης), και τη φύση του γνωρίζειν (την προέλευση και τεκμηρίωση της γνώσης).[1] Η διάσταση της τεκμηρίωσης της γνώσης συνδέεται στενά με τους συλλογισμούς επιχειρηματολογίας οι οποίοι κατέχουν κεντρικό ρόλο στη θεωρητική προσέγγιση για την προσωπική επιστημολογία της Kuhn.[2]

Μεθοδολογικά, ακολουθείται μια ποσοτική προσέγγιση της αξιολόγησης της προσωπικής επιστημολογίας άμεσα συνυφασμένη με την προσωπική εκλέπτυνση η οποία συμβαδίζει με την αποδοχή ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της γνώσης είναι ενδεχομενική, υπό δοκιμή και εξέλιξη και ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά γνώση βέβαιη και αμετάβλητη.[3] Προκειμένου να μετρηθούν οι πεποιθήσεις των μαθητών για τη φύση της γνώσης και του γνωρίζειν στη Χημεία αποφασίστηκε να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και να προσαρμοστεί στο γνωστικό τομέα το εργαλείο που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Conley (2004) και περιέχει τέσσερις υποκλίμακες ερωτήσεων σε αντιστοιχία με τις διαστάσεις: βεβαιότητα της γνώσης (6 ερωτήσεις), ανάπτυξη της γνώσης (6 ερωτήσεις), προέλευση της γνώσης (5 ερωτήσεις) και τεκμηρίωση της γνώσης (9 ερωτήσεις).[4] Επίσης, μετρήθηκαν οι επιστημολογικές θεωρήσεις των μαθητών μέσα από τους συλλογισμούς επιχειρηματολογίας με το εργαλείο που ανέπτυξαν η Kuhn και οι συνεργάτες της και το οποίο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο συνέδριο.

Advertisements